Regulamin wyznaczania radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu, poza kolejnością alfabetyczną

 

 

załącznik do Uchwały Nr 106/X/16
Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie
z dnia 14 listopada 2016 roku
w sprawie Regulaminu wyznaczania radców prawnych do prowadzenia spraw
z urzędu, poza kolejnością alfabetyczną

Regulamin
wyznaczania radców prawnych
do prowadzenia spraw z urzędu, poza kolejnością alfabetyczną

 

Podstawa prawna: §  2 ust. 2 Regulaminu postępowania rad okręgowych izb radców prawnych  przy wyznaczaniu radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu w trybie  przepisów Kodeksu postępowania cywilnego stanowiącego załącznik do uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych Nr 152/VII/2010 z dnia 15 października 2010 r. w sprawie wyznaczania radców prawnych do prowadzenia spraw  z urzędu ( j.t. uchwała Nr 185/IX/2015 Prezydium KRRP z dnia 24 września 2015r., w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyznaczania radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu ).

 

§ 1.

 1. Do prowadzenia spraw z urzędu przez radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie  w pierwszej kolejności  będą  wyznaczani, według kolejności alfabetycznej, radcowie prawni  z listy utworzonej na zasadach określonych  w § 2 niniejszej uchwały, przy uwzględnieniu specjalizacji wskazanych przez radcę prawnego oraz właściwości miejscowej sądu. W dalszej kolejności będą wyznaczani z tej listy radcowie prawni bez specjalizacji.
   
 2. W szczególnych przypadkach osoby upoważnione do wyznaczania radców prawnych z urzędu (dziekan, wicedziekani, sekretarz) mogą odstąpić od zasad określonych w ust. 1. Dotyczy to w szczególności:
  1. wskazania przez stronę w treści wniosku o ustanowienie radcy prawnego z urzędu danych osobowych radcy prawnego,
  2. uwzględnienia skargi klienta na sposób prowadzenia przez radcę prawnego sprawy z urzędu,
  3. odmowy prowadzenia sprawy z urzędu bez uzasadnionej podstawy,
  4. konieczności bezpośredniego kontaktu radcy prawnego z klientem zamieszkałym w znacznej odległości od siedziby kancelarii radcy prawnego z listy, chyba, że radca prawny zadeklarował wykonanie obowiązku kontaktu bezpośredniego z klientem w miejscu zamieszkania klienta.
    
 3. W razie  wyznaczenia radcy prawnego z pominięciem listy - na zasadach określonych w ust. 2, nie będzie miał on przydzielanych spraw z urzędu do bieżącego wyczerpania listy, o której mowa w § 2 ust. 1.

 4. Osoba upoważniona do wyznaczania radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu może  nie wyznaczyć danego radcy prawnego do prowadzenia spraw z urzędu w przypadku,  gdy zalega on z zapłatą składek samorządowych za okres przekraczający 3 miesiące

 5. W razie  braku możliwości wyznaczenia radcy prawnego do prowadzenie spraw z urzędu według zasad określonych w ust.1, wyznaczenie radcy prawnego następuje według zasad określonych w/w  uchwale Nr 152/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych  z dnia 15 października 2010 r.

 

§ 2.

 1. W Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie  tworzy się listę radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu.
   
 2. Lista, o której mowa w ust. 1 zawiera:
  1. imię i nazwisko radcy prawnego,
  2. rejon, w którym zamieszkuje radca prawny,
  3. wskazane przez radcę prawnego dziedziny prawa, w których  się specjalizuje lub brak specjalizacji, jeżeli nie zostały wskazane przez radcę prawnego,
  4. sposób komunikacji pomiędzy radcą prawnym wyznaczonym, a OIRP w zakresie objętym niniejszym regulaminem.
    
 3. Na listę, o której mowa ust. 1, wpisuje się w kolejności alfabetycznej radców prawnych, którzy wyrazili zgodę  na prowadzenie spraw z urzędu.

 4. Lista, o której mowa w ust. 1, nie ma charakteru zamkniętego i podlega stałej aktualizacji.

 5. Podstawę tworzenia listy stanowią zgłoszenia radców prawnych. Wzór karty zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

 

§ 3.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie  zastosowanie mają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych Nr 152/VII/2010 z dnia 15 października 2010 w sprawie wyznaczania radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu.

 

 

 

 

 

 

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie, 35-016 Rzeszów, ul.Hoffmanowej 8, tel. 17 864 21 08
Solveo.CMS