UCHWAŁA Nr 185/IX/2015
Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych
z dnia 24 września 2015 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyznaczania radców prawnych
do prowadzenia spraw z urzędu

 

Na podstawie § 59a Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych ogłasza w załączniku do niniejszej uchwały tekst jednolity uchwały Nr 152/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 października 2010 r. w sprawie wyznaczania radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Nr 96/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu postępowania rad okręgowych izb radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Sekretarz
Krajowej Rady Radców Prawnych
    Wiceprezes
Krajowej Rady Radców Prawnych
       
Barbara Kras     Zbigniew Pawlak

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr 152/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 października 2010 r.
w sprawie wyznaczania radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu (tekst jednolity).

 

Załącznik do uchwały Nr 152/VII/2010 KRRP z dnia 15 października 2010 r.
REGULAMIN postępowania rad okręgowych izb radców prawnych przy wyznaczaniu radców prawnych
do prowadzenia spraw z urzędu w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 

 

 

 

 

 

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie, 35-016 Rzeszów, ul.Hoffmanowej 8, tel. 17 864 21 08
Solveo.CMS